program

รูปแบบของการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรและน่าสนใจยังไง

ข่าวไอที

program                ซึ่งทุกคนคงสงสัยว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Program ) ทำงานอย่างไรหรือคืออะไร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Program ) คือชุดคำสั่งมากมายที่ใช้โดยการอธิบายชิ้นงานทั่วไป หรือกลุ่มงานที่ใช้ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Program ) นั้นอาจจะหมายถึง แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หรือโปรแกรมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ทำการออกแบบมาตามขั้นตอน ปกติแล้วโปรแกรมนี้เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือสร้างโดยนำโปรแกรมอื่น ๆ มาสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง อาจเขียนขึ้นโดยระบบรหัส ที่เรียกกันว่า ภาษาเครื่อง แต่เป็นการเขียนที่ยากต้องเขียนโดยพวกที่มีเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงมีการสร้างภาษาโปรแกรมขึ้นมาและเป็นภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มาก เช่น ภาษาโคบอล (Cobol),ภาษาจาวา,ภาษาแอสเซมบลี(Assembly),ภาษาซี(C)และภาษาเบสิก(Basic) ฯลฯ ผู้ที่เขียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะใช้ส่วนตัว หรือให้ผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำโปรแกรมนั้นไปประยุกต์หรือไลบรารี อย่างเช่น โปรแกรมสำหรับจัดการตาราง (spread sheet) โปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดหรือตกแต่งภาพ (graphics) โปรแกรมระบบ (systems software) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมนี้ทำงานควบคุมการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์และมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต โดยใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับผู้จัดการที่มีไว้ดูแลให้อุปกรณืต่าง ๆ ทำให้ให้สานกันและทำงานออกมาให้ออกมามีประสิทธิภาพแล้วข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อให้การเขียนโปรแกรมนั้นออกมาดีโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนโ)รแกรมจะต้องเข้าใจในแต่ละขั้นตอนวิธี และภาษาที่จะใช้งานเป็นอย่างดีก่อนถึงจะเขียนออกมาได้ดีและเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะควบคุมเครื่องให้ทำงานได้อย่างความต้องการของตนเอง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer Program ) นั้นจำเป็นต่อหลาย ๆ ด้านเพราะอำนวยความสะดวกและทำงานได้อย่างรวดเร็วผู้คนจึงหันมาสนใจและทำการพัฒนาโปรแกรมให้ออกมาดี เพื่อที่จะนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ให้งานนั้นออกมารวดเร็วแล้วมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด